top of page

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

„ИНКУБАТОР НА ИНТЕГРИРАНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МРЕЖИ В ГОЛЕМИЯ ГРАД“

Проектът е частично финансиран от Столична община, програма "Младежки дейности"   

                           

                                                             

                                                                  

 

 

                                                              Резюме

                    Проектът има за цел да поощри и подпомогне сътрудничеството между младите хора, зрелите поколения и местните институции и общности при разработване на иновативни образователни визии и програми за развитието на София като учещ се град, в който чрез отворено (формално, неформално и информално) учене и образование да се изгражда устойчива градска култура на толерантност, мъдрост и устойчивост.

                   Оперативните цели на проекта са:

 1. Да се популяризира инициативата „София – град на толерантността и мъдростта“, като се обвърже с  потенциала на столицата ни да се развива като съвременен „учещ се град“, основаващ се на практическа парадигма за отвореното образование и учене в интегрирана градска мрежа (по модела Learning city на ЮНЕСКО);

 2. Да се организира, координира и фасилитира разработването на иновативни визии и стратегически програми за работа в интегрирани образователни мрежи и ареали на територията на голяма Столична община, ориентирани към спорт, туризъм, екология, гражданско участие, физическо възпитание и здравословен начин на живот, социална интеграция на уязвими групи и др.;

 3. Да се подкрепи създаването на общност на доставчиците на образователни дейности и услуги, обединени в образователни мрежи и ареали на територията на голяма Столична община.

           

         Основна целева група са 48 ученици, студенти и млади хора (16 – 35 г.), които имат мотивация и търсят подкрепа, за да доразвият свои иновативни идеи за работа в тематични образователни мрежи на територията на голяма Столична община, а така също и 12 ментори и  5-ма консултанти (над 35 г.), които ще бъдат подготвени за ролята си на експертна подкрепа на младежките екипи. Непреки участници са над 500 онлайн посетители, читатели и жива публика на публичните събития.

          Проектните дейности са фокусирани върху подготовката и реализацията на серия от обучителни дейности и творчески ателиета тип „инкубатор“, в рамките на които смесени екипи от ученици, студенти и младежи до 35 г., с подкрепата на интердисциплинарен менторски екипи, ще разработят и представят свои иновативни визии и програми за развитие на София като (учещ се) град на толерантността и мъдростта. Чрез този модел на неформално учене и образование младите хора ще получат възможност както да придобият полезни предприемачески знания, умения и опит, така и да представят публично и получат подкрепа за свои иновативни идеи за работа в интегрирани градски образователни мрежи по приоритети като доброволчеството, застъпничество и промотиране на правата на уязвимите групи, превенцията на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение; оползотворяване на свободното време чрез спорт, изкуства, социални дейности, междукултурния диалог, здравословен начин на живот, екология на ежедневието, превенция на ХИВ/СПИН, превенция на зависимости и др. С подкрепата на ментори (ключови специалисти от Столична община и нейните подразделения, училища и детски градини, спортни клубове, културно-просветни, социални и образователни неправителствени организации, бизнес организации и др.), екипите ще работят по избрано от тях задание в три тематични области: (1) Зелени и здравословни учещи градове (2) Равноправни и приобщаващи учещи градове (3) Достойна работа и предприемачество в учещия град. По всяка от трите ключови теми ще бъдат сформирани минимум 2 екипа със следните (предварителни) тематични фокуси:

 1. Зелени и здравословни учещи градове

  1. Интегрирани градски мрежи за здравно и екологично образование;

  2. Интегрирани градски мрежи за спорт, туризъм и здравословен начин на живот;

  3. Интегрирани градски образователни пространства,  ареали и технологии;

 2. Равноправни и приобщаващи учещи градове

  1. Интегрирани градски мрежи за приобщаващо образование;

  2. Интегрирани градски мрежи за гражданско и (интер)културно образование;

  3. Интегрирани градски образователни мрежи за третата възраст.

 3. Достойна работа и предприемачество в учещия град

  1. Интегрирани градски мрежи за професионално образование и кариерно ориентиране;

  2. Интегрирани градски мрежи за образование и обучение по предприемачество;

  3. Интегрирани градски мрежи за учене през целия живот.

Участниците в екипите ще бъдат селектирани по документи (СВ-та и  мотивационни писма) и чрез участието им в подготвителна обучителна програма през м. юни (9/10.06.19). Съставът на всеки екип следва да покрива целия възрастов диапазон от 16 до 35 г., като включва ученици, студенти, работещи или доброволци в съответния сектор.

Всеки екип ще работи с помощта на двама ментори, които са експерти в съответното тематично поле или практически сектор. В помощ на участниците ще са и 5-ма консултанти, специалисти по управление, предприемачество, работа в мрежа, междусекторно партньорство и пр.

 

 

                

СТОЛИЧНА ОБЩИНА.png
Sofia_capital_of_sport_BG.png
image1.jpg
LogoMIMOproject.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
bottom of page